Правила за участие в Промоцията (Играта) на Milka
  „Спечели с Milka и LIDL“

 • Официални правила на Промоцията (Играта):
  • I. Организатор на Промоцията (Играта) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията (Играта) са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (Играта) (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на  www.game.milka.bg
  • Организаторът на Промоцията (Играта) си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.game.milka.bg
  • II. Промоцията (Играта) продължава от 02.12.2021 г. до 29.12.2021 г. и бива разделена на периоди. Периодите на Промоцията (Играта) са както следва:
  • Първи период – 02.12.2021 – 08.12.2021 г. включително
  • Втори период – 09.12.2021 – 15.12.2021 г. включително
  • Трети период – 16.12.2021 – 22.12.2021 г. включително
  • Четвърти период – 23.12.2021 – 29.12.2021 г. включително
  • Промоцията (Играта) се организира и провежда на територията на търговските обекти на Lidl в Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията (Играта) : продукти Milka, независимо от вида и грамажа, закупени от търговски обект на Lidl България. Продукти, закупени от други търговски обекти не участват в Промоцията (Играта).
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес  www.game.milka.bg за периода на Промоцията (Играта).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията (Играта) е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, „Лео Експрес ЕООД” , както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и, издадена от Lidl България.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • IX. Механизъм на Промоцията (Играта):
  • Стъпка 1: Купи продукти Milka, независимо от вида и грамажа на обща стойност минимум 6 лв. от Lidl България. Необходимо условие е закупените продукти Milka на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка, издадена от Lidl България.
  • Стъпка 2: Регистрирай стойността на закупените продукти Milka, датата и номера от касовата бележка на интернет страницата  www.game.milka.bg
  • При регистрацията участникът трябва:
   • да въведе УНП от касовата бележка, издадена от Lidl България
   • да въведе общата сума от закупените продукти Milka
   • да въведе датата от касовата бележка, която трябва да съвпада с периода на Промоцията
   • да отбележи, че не е робот
   • да въведе валиден мобилен номер
   • да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията (Играта), както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg
  • При първа регистрация, потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.
  • РЕГИСТРАЦИИ, ПРИ КОИТО ОПИСАНИТЕ ПО-ГОРЕ ДАННИ СЪВПАДАТ С ДАННИ, ВЪВЕДЕНИ В ДРУГА ПРОМОЦИОНАЛНА АКТИВНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА, НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ И НЯМА ДА УЧАСТВАТ В ТЕГЛЕНИЯТА ЗА НАГРАДИ!
 • X. Награди:
  • - Седмична награда: таблет Lenovo Tab M10” - 60 бр. за периода на Играта, по 15 бр. за всеки един от периодите, описани в т.II на настоящите Официални правила, наричана за краткост по-долу „седмична награда“
  • За участие в тегленето за седмични награди e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка. Тегленето се извършва в края на всеки период на Играта, описани подробно в т. II, a датите за тегленe на победители са описани подробно в т. XI.
  • След успешна регистрация на една касова бележа, участникът влиза в тегленията за седмична награда. Печелившите касови бележки за седмични награди не участват в следващите тегления. Всяка регистрирана непечеливша бележка автоматично участва в следващите седмични тегления.
  • Един участник може да направи максимум 7 регистрации на касови бележки в рамките на всеки един период от Промоцията (Играта).
  • Един участник може да направи максимум 28 регистрации на касови бележки за целия период на Промоцията (Играта).
  • Например:
   • Ако участник е регистрирал 7 касови бележки (максимумът за всеки един периода на Промоцията) и не е спечелил седмична награда с някоя от тях, то той участва със 7 регистрации в следващото теглене за седмична награда.
  • XI. Теглене на наградите - Тегленето на наградите ще се извършва от специално разработен за нуждите на Промоцията (Играта) софтуер, който автоматично и на случаен принцип ще изтегля съответния брой печеливши участници измежду всички направили нужните регистрации за съответната награда във всеки един от периодите.Тегленето на наградите ще се извършва на произволен принцип, сред всички участници изпълнили условията по-горе, до 24 часа след края на всеки период.В един период са предвидени за спечелване 15 броя награди. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления. КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, РЕГИСТРИРАНИ В ДРУГИ АКТУАЛНИ ПРОМОЦИИ НА ОРГАНИЗАТОРА, НЕ УЧАСТВАТ В ТЕГЛЕНИЯТА ЗА НАГРАДИ!
  • Печелившите ще бъдат обявени до 48 часа след края на всеки период на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg
  • Датите, на които трябва да бъдат изтеглени печелившите за седмични награди, са следните:
   • За първи период – печелившите се теглят на 09.12.2021 г. и ще бъдат обявени до 11.12.2021 г.
   • За втори период – печелившите се теглят на 16.15.2021 г. и ще бъдат обявени до 18.12.2021 г.
   • За трети период – печелившите се теглят на 23.12.2021 г. и ще бъдат обявени до 25.12.2021 г.
   • За четвърти период – печелившите се теглят на 30.12.2021 г. и ще бъдат обявени до 01.01.2022 г.
  • XII. Един участник може да спечели само една награда за периода на Промоцията (Играта).
  • XIII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.
  • XIV. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422962 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
  • XV. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите седмична награда да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XVI. При първоначалната регистрация на потребител, Организаторът ще изисква валидиране на телефонния номер на участника и за да завърши успешно той своята регистрация, ще получи 6-цифрен код с SMS, като SMS-ът ще бъде изпратен на този телефонен номер, който потребителят е въвел при попълване на регистрационната форма. При проблем с получаването на кода, потребителят може да се обади на 0888422962 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната).
  • XVII. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.
  • XVIII. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.
  • XIX. Приемат се за валидни и регистрации с УНП номер на дигитален касов бон, издаден и съхраняван в мобилното приложение LIDL PLUS. Касовият бон (съответно неговото дигитално копие), следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да са изписани имената на закупените продукти Milka, както и да се вижда, че закупеният/те продукт/и е/са на обща стойност минимум 6 лв.! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект на “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД! Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера на печелившата/те касова/и бележка/ за закупените продукти Milkа от Lidl България или показване на нейното дигитално копие в приложението LIDL PLUS. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ Е ИМЕНАТА НА ПРОДУКТИТЕ ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО ЗАКУПЕН АРТИКУЛ НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА.
  • XX. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ХАРТИЕНАТА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • XXI. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XXII. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни  след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.
  • XXIII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XIV. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова бележка или показването на дигиталното й копие в приложението LIDL PLUS, както и подписване на приемо-предавателен протокол. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 • Обработване на лични данни:
  • XXV. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXVI. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.game.milka.bg.
  • Участниците имат право на достъп по всяко време до събраните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни, като изпратят молбата си писмено на имейл адрес office@mateadvertising.bg или се обадят на телефон +359890477775
  • XXVII. За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите седмичната награда да предоставят презиме и ЕГН като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай, че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.
  • XXVIII. Един участник може да спечели само по един брой награда за периода на Помоцията (Играта). Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.
 • Отговорност:
  • XXIX. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Промоцията (Играта) или по други подобни поводи.
  • XXX. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
  • XXXI. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията (Играта) и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
  • XXXII. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
  • XXXIII. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на Промоцията (Играта), ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира Промоцията (Играта) на 02.12.2021 г. и/или да я прекрати на 29.12.2021 г.